RAINBOW

NEWS THIS WEEK

31/3/2014 മാതൃകാ ഗ്രാമം / ശുചിത്വ ഗ്രാമം -രൂപരേഖ (ഈ കമ്പല്ലൂർ പാഠം ചർച്ചക്കായി സംസ്ഥാനത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു ) 1. 25-50 വീടുകL ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിരുകL ക്കുള്ളിL(ജനകീയ സഹകരണം ,കുന്നിന്റെ ചരിവ് ,ചാലുകളുടെ തുടക്കം ,തണ്ണീർതടം ,ആദിവാസി കോളനിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം തുടങ്ങിയവക്കു മുൻഗണന നൽകാം ) തെരഞ്ഞെടുക്കുക . 2. മാതൃകാ ഗ്രാമ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹകരിക്കാN തയ്യാറുള്ള പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബുകളെ യോ മറ്റു ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളെയോ കണ്ടെത്തുക 2.ശുചിത്വ മിഷN പോലുള്ള ഗവ ഏജNസികളുടെ സഹായത്തോടെ കമ്പൊസ്റ്റിങ്ങ് ,ജലസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലയിL വളണ്ടിയർമാർ പരിശീലനം നേടുക 3.ജനപ്രതിനിധികL ,പി ടി എ അംഗങ്ങL ,ക്ലബ്‌ ഭാരവാഹികL തുടങ്ങിയവർ ഉLപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തന കമ്മിററി രൂപീകരിക്കുക .ചെയർമാN ,കണ്‍വീനർ തുടങ്ങിയവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക .പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ആക്ഷN കോഡിനെറ്റർ ആയി പ്രവത്തിക്കാം 3.വളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക വിവര ശേഖരണം നടത്തുക (സർവേ ) 4.സർവേ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കമ്മിറ്റി യിൽ ചര്ച്ച ചെയ്യുക .പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയുക .ഉദാ -കിണറുകളിൽ ഫിബ്രവരിയിൽ തന്നെ ജലം വറ്റുന്നു 5.പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി , ആറുമാസം കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്ന ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകാരം നേടുക 6 .ഗ്രാമവാസികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തനം ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരെണ്ണം എങ്കിലും നടത്തുക 7.ഫോട്ടോ ,വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിപ്പോർടുകൾ തയ്യാറാക്കുക നടത്താവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 1.കൊതുകിൻറെ ഉറവിട നശീകരണം -തുടർച്ചയായ സന്ദർശനങ്ങൾ 2.പ്ലാസ്ടിക് ശേഖരണം -തുടർപ്രവർത്തനം 3.ചാലുകളുടെ / ഓടകളുടെ ശുചീകരണം 4.തുണിബാഗ് നിർമാണം - പരിശീലനം ,പ്രചാരണം 5.ജൈവ ലോഷൻ നിർമാണം -പരിശീലനം ,പ്രചാരണം 6.സോപ്പ് നിർമാണം -പരിശീലനം ,പ്രചാരണം 7.ജൈവകൃഷി ത്തോട്ടം(അടുക്കളത്തോട്ടം ) -നിർമാണം ,പ്രചാരണം 8.കമ്പൊസ്റ്റിങ്ങ് പരിശീലനം -മണ്‍ കല / പൈപ്പ് / മണ്ണിര കമ്പൊസ്റ്റിങ്ങുകൾ / ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാൻറ് 9.ഔഷധ തോട്ട നിർമാണം / 5 ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എങ്കിലും (ആര്യ വേപ്പ് ,പപ്പായ ,തുളസി , മുറികൂട്ടി ,കറിവേപ്പ്.......... ) 10.ചാലിൽ / അ രുവിയിൽ ചെറു തടയണകൾ നിർമ്മിക്കുക 11 .ഊർജസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ( കറന്റു ബിൽ ശേഖരിച്ച് ഊർജ ഉപഭോഗ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക,ഉപഭോഗം കുറക്കാൻ പ്രചാരണം ,മോണിട്ടറിങ് ) 12 .ഇ വേസ്റ്റ് ശേഖരണം 13 .കിണർ റീ ചാർജിംഗ്,കോണ്ടൂർ ബണ്ടിംഗ് പോലുള്ള ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 14.കൊതുകിനെതിരെ, ഗപ്പി മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തൽ 15 .ഫല വൃക്ഷതൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കൽ 16.ജലസ്രോതസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കൽ ,ഉറവിട പ്രദേശം വനവല്കരണം നടത്തുക ,ഇടിഞ്ഞ കരകൾ പൂക്കൈത / കണ്ടൽ തുടങ്ങിയവ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച്‌ സംരക്ഷിക്കുക 17 മദ്യത്തിനും മറ്റു ലഹരി ഉപയോഗത്തിനും എതിരെ ബോധവൽകരണ പ്രവർത്തന ങ്ങൾ നടത്തുക 18.പാലിയേ റ്റിവ് കെയർ യൂനിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുക ......................................... ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്താൻ ചെയ്യാവുന്നത് 1.പ്രദേശത്തെ 5 / 6 ചെറു മേഖലകളായി(5-10 വീടുകൾ വരെ ) തിരിച്ചു ശുചിത്വ നിലവാരത്തിൽ പോയൻറുകൾ നല്കി മെച്ചപ്പെട്ട ഗ്രൂപിനെ ആദരിക്കുക . 2.വിവിധ പ്രോജക്റ്റ് ചുമതലകൾ വീതിക്കുക 3.മേഖലാ ചെയർമാനും കണ്‍ വീനർമാരും ആയി കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാംHAPPY TEACHERS DAY ! OUR NEW BLOG LAUNCHED TODAY ON MODEL VOLLAGE KOLLADA-http://maathrukagramamkamballur.blogspot.in/ DSM Kasaragod COMMENTS ON THE SPECIAL AWARD TO GHSS KAMBALLUR Congratulations, Go Ahead and we are with you--- District Co-ordinator, District Suchithwa Mission (DSM), Kasaragod, Phone: 04994- 255350..............MESSAGE..MODEL CLEAN VILLAGE DRIVE -AN INITATIVE BY NATIONAL SERVICE SCHEME AND SHUCHITHWA MISSION .....PROJECT LAUNCHED BY HONOURABLE M.P SRI P.KARUNAKARAN IN GHSS KAMBALLUR..ON SEP 25,2013 IN A GRAND FUNCTION WITH RALLY AND VILLAGE ACTIVITY;CLOTH BAGS DISTRIBUTED TO THE VILLAGERS .. JOIN Bhoomithrasena club; ENJOY NATURE CAMPS,LIVE IN HARMONY WITH NATURE;CONSERVE NATUE,DO SOMETHING FOR PROTECTING NATURE

Wednesday, November 13, 2013

കാമ്പസ്സിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങി ;വള മണ്ണ് കൊല്ലാട മാതൃകാ ഗ്രാമത്തിൻറെ സംഭാവന 11/11/1311 / 11 / 13 തിങ്കളാഴ്ച സ്കൂൾ കാമ്പസ്സിൽ  ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങി .സ്ഥലപരിമിതി യെ മറികടക്കാൻ മഴ വെള്ള കൊയ്തിനായുള്ള 3 ലക്ഷം ലിറ്റർ  വാട്ടർ ടാങ്കിനു മുകളിൽ ചാക്കിൽ മണ്ണ് നിറച്ചാണ് കൃഷി
.
55 ചാക്കുകളിൽ വെണ്ട ,പയർ ,വഴുതിന ,പാവൽ ,പടവലം എന്നിവയാണ് നട്ടിട്ടുള്ളത് .

കൃഷി ക്കായി വള മണ്ണ് കൊല്ലാട മാതൃകാ ഗ്രാമത്തിൻറെ പ്രവർത്തകരാണ് എത്തിച്ചത് .ജൈവവളം വളണ്ടിയർമാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും എത്തിച്ചു .

ചാക്കുകൾ ഓരോ വളന്റിയറും ഓരോന്ന് വീതം കൊണ്ടു വന്നു .മണ്ണ് നിറക്കൽ വളണ്ടിയർമാർ നിർവഹിച്ചു .നാടൻ വിത്തുകളാണ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് .പ്രമുഖ കർഷകൻ അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ വിത്തുകൾ സംഭാവന നൽകി .

കൌമാര പ്രായത്തിലേ ജൈവ കൃഷി പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം .

ജൈവ വളം ,ജൈവ കീടനാശിനി എന്നിവ തയ്യാറാക്കൽ ,ബയോഗ്യാസ്‌ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള സ്ലറി ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ ,മണ്ണിര കമ്പൊസ്റ്റിങ്ങ് പരിചയപ്പെടൽ ,പൈപ്പ് കമ്പൊസ്റ്റിങ്ങ് തുടങ്ങിയവ അനുബന്ധ പ്രവര്തനങ്ങളായിരിക്കും
പ്രവീണ്‍ മാസ്റ്റർ ,നയന സജി ,മുഹമ്മദ്‌ ഹിതാഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി .98 വളണ്ടിയർമാർ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 2 ദിവസം കൊണ്ട് നടീൽ പ്രവർത്തനം മുഴുമിപ്പിച്ചു .9/ 11 / 2013 ,11/ 11 / 2013 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലായി  പഠന സമയം കഴിഞ്ഞു 2  മണിക്കൂർ വീതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌


No comments:

Post a Comment