RAINBOW

NEWS THIS WEEK

31/3/2014 മാതൃകാ ഗ്രാമം / ശുചിത്വ ഗ്രാമം -രൂപരേഖ (ഈ കമ്പല്ലൂർ പാഠം ചർച്ചക്കായി സംസ്ഥാനത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു ) 1. 25-50 വീടുകL ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിരുകL ക്കുള്ളിL(ജനകീയ സഹകരണം ,കുന്നിന്റെ ചരിവ് ,ചാലുകളുടെ തുടക്കം ,തണ്ണീർതടം ,ആദിവാസി കോളനിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം തുടങ്ങിയവക്കു മുൻഗണന നൽകാം ) തെരഞ്ഞെടുക്കുക . 2. മാതൃകാ ഗ്രാമ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹകരിക്കാN തയ്യാറുള്ള പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബുകളെ യോ മറ്റു ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളെയോ കണ്ടെത്തുക 2.ശുചിത്വ മിഷN പോലുള്ള ഗവ ഏജNസികളുടെ സഹായത്തോടെ കമ്പൊസ്റ്റിങ്ങ് ,ജലസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലയിL വളണ്ടിയർമാർ പരിശീലനം നേടുക 3.ജനപ്രതിനിധികL ,പി ടി എ അംഗങ്ങL ,ക്ലബ്‌ ഭാരവാഹികL തുടങ്ങിയവർ ഉLപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തന കമ്മിററി രൂപീകരിക്കുക .ചെയർമാN ,കണ്‍വീനർ തുടങ്ങിയവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക .പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ആക്ഷN കോഡിനെറ്റർ ആയി പ്രവത്തിക്കാം 3.വളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക വിവര ശേഖരണം നടത്തുക (സർവേ ) 4.സർവേ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കമ്മിറ്റി യിൽ ചര്ച്ച ചെയ്യുക .പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയുക .ഉദാ -കിണറുകളിൽ ഫിബ്രവരിയിൽ തന്നെ ജലം വറ്റുന്നു 5.പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി , ആറുമാസം കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്ന ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകാരം നേടുക 6 .ഗ്രാമവാസികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തനം ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരെണ്ണം എങ്കിലും നടത്തുക 7.ഫോട്ടോ ,വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിപ്പോർടുകൾ തയ്യാറാക്കുക നടത്താവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 1.കൊതുകിൻറെ ഉറവിട നശീകരണം -തുടർച്ചയായ സന്ദർശനങ്ങൾ 2.പ്ലാസ്ടിക് ശേഖരണം -തുടർപ്രവർത്തനം 3.ചാലുകളുടെ / ഓടകളുടെ ശുചീകരണം 4.തുണിബാഗ് നിർമാണം - പരിശീലനം ,പ്രചാരണം 5.ജൈവ ലോഷൻ നിർമാണം -പരിശീലനം ,പ്രചാരണം 6.സോപ്പ് നിർമാണം -പരിശീലനം ,പ്രചാരണം 7.ജൈവകൃഷി ത്തോട്ടം(അടുക്കളത്തോട്ടം ) -നിർമാണം ,പ്രചാരണം 8.കമ്പൊസ്റ്റിങ്ങ് പരിശീലനം -മണ്‍ കല / പൈപ്പ് / മണ്ണിര കമ്പൊസ്റ്റിങ്ങുകൾ / ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാൻറ് 9.ഔഷധ തോട്ട നിർമാണം / 5 ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എങ്കിലും (ആര്യ വേപ്പ് ,പപ്പായ ,തുളസി , മുറികൂട്ടി ,കറിവേപ്പ്.......... ) 10.ചാലിൽ / അ രുവിയിൽ ചെറു തടയണകൾ നിർമ്മിക്കുക 11 .ഊർജസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ( കറന്റു ബിൽ ശേഖരിച്ച് ഊർജ ഉപഭോഗ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക,ഉപഭോഗം കുറക്കാൻ പ്രചാരണം ,മോണിട്ടറിങ് ) 12 .ഇ വേസ്റ്റ് ശേഖരണം 13 .കിണർ റീ ചാർജിംഗ്,കോണ്ടൂർ ബണ്ടിംഗ് പോലുള്ള ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 14.കൊതുകിനെതിരെ, ഗപ്പി മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തൽ 15 .ഫല വൃക്ഷതൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കൽ 16.ജലസ്രോതസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കൽ ,ഉറവിട പ്രദേശം വനവല്കരണം നടത്തുക ,ഇടിഞ്ഞ കരകൾ പൂക്കൈത / കണ്ടൽ തുടങ്ങിയവ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച്‌ സംരക്ഷിക്കുക 17 മദ്യത്തിനും മറ്റു ലഹരി ഉപയോഗത്തിനും എതിരെ ബോധവൽകരണ പ്രവർത്തന ങ്ങൾ നടത്തുക 18.പാലിയേ റ്റിവ് കെയർ യൂനിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുക ......................................... ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്താൻ ചെയ്യാവുന്നത് 1.പ്രദേശത്തെ 5 / 6 ചെറു മേഖലകളായി(5-10 വീടുകൾ വരെ ) തിരിച്ചു ശുചിത്വ നിലവാരത്തിൽ പോയൻറുകൾ നല്കി മെച്ചപ്പെട്ട ഗ്രൂപിനെ ആദരിക്കുക . 2.വിവിധ പ്രോജക്റ്റ് ചുമതലകൾ വീതിക്കുക 3.മേഖലാ ചെയർമാനും കണ്‍ വീനർമാരും ആയി കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാംHAPPY TEACHERS DAY ! OUR NEW BLOG LAUNCHED TODAY ON MODEL VOLLAGE KOLLADA-http://maathrukagramamkamballur.blogspot.in/ DSM Kasaragod COMMENTS ON THE SPECIAL AWARD TO GHSS KAMBALLUR Congratulations, Go Ahead and we are with you--- District Co-ordinator, District Suchithwa Mission (DSM), Kasaragod, Phone: 04994- 255350..............MESSAGE..MODEL CLEAN VILLAGE DRIVE -AN INITATIVE BY NATIONAL SERVICE SCHEME AND SHUCHITHWA MISSION .....PROJECT LAUNCHED BY HONOURABLE M.P SRI P.KARUNAKARAN IN GHSS KAMBALLUR..ON SEP 25,2013 IN A GRAND FUNCTION WITH RALLY AND VILLAGE ACTIVITY;CLOTH BAGS DISTRIBUTED TO THE VILLAGERS .. JOIN Bhoomithrasena club; ENJOY NATURE CAMPS,LIVE IN HARMONY WITH NATURE;CONSERVE NATUE,DO SOMETHING FOR PROTECTING NATURE

ഡയറി 2013-14

മാതൃകാ ശുചിത്വ ഗ്രാമത്തിൽ ഇതുവരെ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

(വിശദാംശങ്ങൾ
http://nssghsskamballur.blogspot.in/ എന്ന ബ്ലോഗിൽ വായിക്കാം )


ശുചിത്വ മിഷൻ ട്രെയിനിംഗ് -ജില്ലാ തലം -14th May from 10 A M to 4 P M.

ശുചിത്വ മിഷൻ ട്രെയിനിംഗ് -യൂനിറ്റ്  തലം-25/5/2013 11 A M -2 PM. Vinod Kumar.K, Asst Coordinator, Shuchithwa Mission Kasargod 

ലാഭ പ്രഭാ പ്രോജക്ടിൽ അംഗമാകാൻ ബോധവൽകരണം 
കൊതുകിന്റെ ഉറവിട നശീകരണം 26/5/3013 ; 2PM- 5 PM
ഗ്രാമ മേഖലാ നിർണയം
പ്രാദേശിക സമിതി രൂപികരണം
സർവേ 26/5/3013 ; 2 PM- 5 PM
ഫല വൃക്ഷ പ്രചാരണം -ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു മാവിൻ തൈ 3 PM ;5/6/2013
കൊതുകിന്റെ ഉറവിട നശീകരണം-1 ;3 PM -5 PM ; 11/6/2013
സർവേ റിപ്പോർട്ട് 5 PM; 11/6/2013
പ്രവർത്തന സമിതി രൂപീകരണം 5 PM; 11/6/2013


പ്രവർ ത്ത ന മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയൽ 5 PM; 11/6/2013
പ്രവർ ത്തന  വിളംബരം-ചാലുകളുടെ ശുചീകരണം - 5 PM; 11/6/2013

മേഖലാ യോഗങ്ങൾ -11/6;15/6;29/6

ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ശുചീകരണവും സംരക്ഷണവും :

വള്ളിയങ്ങാനം ചാൽ -16/6/2013; 10 AM-2 PM

പ്രവർത്തന പദ്ധതി അംഗീകാരം 19/6/2013 4 PM-6 PM
ചെരുവപ്പാടിച്ചാൽ -22/6/2013;2 PM-5 PM
അമ്പേ ച്ചാൽ -23/6/2013;10 AM-1 PM
കമ്പല്ലൂർ ചാൽ -29/6/2013; 2 PM- 5 PM

ജൈവ കൃഷി തോട്ടങ്ങൾ -പ്ലാനിംഗ്

കൊതുകിന്റെ ഉറവിട നശീകരണം-2  -6/7/2013; 2 PM -5 PM
ഫല വൃക്ഷ പ്രചാരണം -തെങ്ങിൻ തൈ വിതരണം;7/7/2013;5 PM
കിണർ റീ ചാർജിംഗ് പരിശീലനം -13/7/2013;2 PM - 5 PM
തുണി ബാഗ് നിർമാണം -പരിശീലനം;15/7/2013
ലോഷൻ നിർമാണം-വളണ്ടിയർ മാർക്ക്  പരിശീലനം  30/7/2013
മേഖലാ വിഭജനം -പങ്കാളിത്തം ഫലപ്രദമാക്കാൻ മേഖലാതല യോഗങ്ങൾ 
                                                            6 PM-8 PM 8/8/2013;13/8/2013;15/8/2013
(കംപോസ്ടിംഗ് പ്രചാരണം -എല്ലാ വീട്ടിലും കംപോസ്ടിംഗ്
പ്ലാസ്ടിക് ശേഖരണം
 ലോഷൻ നിർമാണം-ഗ്രാമീണർക്ക് പരിശീലനം 
ജൈവ കൃഷി തോട്ടങ്ങൾ -പ്ലാനിംഗ്)
സ്‌ക്രീൻ പ്രിൻറിംഗ് പരിശീലനം 31/8/2013
ശുചിത്വ ഗ്രാമം പ്രോജക്റ്റ് സംസ്ഥാന തല ത്തിലേക്ക് 28/8/2013
പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർക്കു സംസ്ഥാന തല സ്പെഷൽ അവാർഡ് 30/8/2013
സോപ്പു നിർമാണം -ഗ്രാമീണർക്ക് പരിശീലനം-1/9/2013;4 PM-6 PM
ജൈവ ലോഷൻ നിർമാണം-ഗ്രാമീണർക്ക് പരിശീലനം ;1/9/2013;4 PM-6 PM
ശുചിത്വ മി ഷന്റെ അംഗീകാരം പത്ര ക്കുറിപ്പിലൂടെ 2/9/2013
കംപോസ്ടിംഗ് ലഘു ലേഖാ വിതരണം -4/9/2013; 10 PM- 2 PM
ശുചീകരണം വിലയിരുത്തൽ യാത്ര -4/9/2013; 10 PM- 2 PM
സോപ്പ് വിതരണം -4/9/2013; 10 PM- 2 PM
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗ വിവര ശേഖരണം- രണ്ടാം ഘട്ടം-4/9/2013; 10 PM- 2 PM
തൈമാവിനൊരു താങ്ങ്-4/9/2013; 10 PM- 2 PM

..........

മാതൃകാ ശുചിത്വ ഗ്രാമം No comments:

Post a Comment